Στο σύνορο της ζωής, της φιλοσοφίας, των επιστημών, της θεολογίας